Landelijk Meldpunt Afvalstoffen: AMICE

AMICE

AMICE staat voor Afval Meldingen Informatie en Communicatie Electronisch. In deze database worden de ontvangsten en afgiften van afvalstoffen via meldingen vastgelegd. Deze meldingen zijn verplicht gesteld in de Wet milieubeheer en het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. De meldgegevens worden verzameld en beheerd door het LMA en beschikbaar gesteld aan overheden voor toezicht, handhaving en beleidsdoeleinden.

LMA

AMICE is in 2005 geïntroduceerd, naar aanleiding van het van kracht worden van het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Destijds werd de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen door VROM (nu het ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat), aangewezen als landelijke meldinstantie. Voor de provincies beheerde het LMA de gegevens. In samenwerking met de provincies werd gezorgd voor de kwaliteit ervan. In 2017 is de Stichting LMA opgeheven. Sinds 1 januari van dat jaar is Rijkswaterstaat aangewezen als landelijke meldinstantie.

Toegankelijkheid

Inloggen

Inloggen met eHerkenning 2+

Voor ontdoeners: zoek afvalstroom